BETONSKE CIJEVI
PROIZVOĐAČ: SAMOBORKA - preuzmi cerfikikat proizvoda
OSNOVNE KARAKTERISTIKE I NAMJENA:
- proizvod od prirodnog materijala, cementa i dodataka
- lagana i jednostavna ugradnja,
- način spajanja je na utor-pero
- za izgradnju slivnika, šahtova, bunara, betonskih propusta, odvodnih kanala oborinskih, fekalnih i lakše agresivnih voda koriste se cijevi BD (betodan)
- za izgradnju drenažnih kanala, bunara, šahtova za kanalizaciju, preljevnih septičkih jama, slivnika koriste se cijevi tip B (lorev). Od ovog tipa cijevi moguće je izgraditi kanale i propuste, ali se cijevi moraju ubetonirati u posteljici od svježeg betona najmanje do polovice cijevi
- važno je napomenuti da treba voditi računa o namjeni cijevi, pa se prema tome odlučiti za tip cijevi koji će se koristiti, te tako prilagoditi i način ugradnje (izrada posteljice, način zatrpavanja)
- cijevi zadovoljavaju normu HRN EN 1916:2005


DIMENZIJE:
Ø200mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm i Ø1000mm, dužine 1000mm
 
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
BETONSKI POKLOPCI
PROIZVOĐAČ: SAMOBORKA - preuzmi cerfikikat proizvoda
OSNOVNE KARAKTERISTIKE I NAMJENA:
- izrađeni su od prirodnog agergata, cementa i dodataka (HRN EN 1917:2005)
- jednostavno i brzo se ugrađuju
- namjenjeni su zatvaranju vertikalno postavljenih betonskih cijevi do 1000 mm duljine (septičke jame, bunari)
- nosivosti 30 kN


DIMENZIJE: Ø400mm,
Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm, Ø1000mm i Ø800/500mm i Ø1000/500mm
www.samoborka.hr
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg